Aktualności

Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze AZP

Zarząd AZP zwołuje walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej (AZP) na dzień 14 kwietnia 2024 roku w Piotrkowie Trybunalskim w I terminie o godz. 10:00, w II terminie o godz. 10:30


Porządek obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie zgromadzeniu sprawozdania z działalności Zarządu AZP w roku 2023 (w tym sprawozdania finansowego) 
5. Przedstawienie zgromadzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej w roku 2023
6. Dyskusja
7. Przedstawienie zgromadzeniu sprawozdania z działalności Zarządu AZP w roku 2020-2024 r
8. Dyskusja
9. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, z działalności Zarządu AZP w 2023 r.  
10.Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, z działalności Zarządu AZP za okres kadencji  2020-2024 r. i udzielenie ustępującemu Zarządowi AZP absolutorium.
11. Zgłaszanie kandydatów i głosowanie nad wyborem Zarządu AZP - ogłoszenie wyników.
12. Zgłaszanie kandydatów i głosowanie nad wyborem Komisji Rewizyjnej AZP - ogłoszenie wyników.
13. Zgłaszanie kandydatów i głosowanie nad wyborem Sądu Koleżeńskiego AZP - ogłoszenie wyników.
14. Przedstawienie wniosku o nadanie statusu członka honorowego dla Marek Duda oraz głosowanie wniosku o nadanie statusu członka honorowego. 
15. Sprawy różne
16. Zamknięcie zgromadzenia 

Zarząd AZP dopuszcza możliwość udziału członka AZP w zgromadzeniu poprzez pełnomocnictwo udzielone innemu członkowi AZP na piśmie. Druk pełnomocnictwa dostępny jest w biurze AZP. Pełnomocnictwo musi być potwierdzone podpisem na druku pełnomocnictwa przez pracownika Biura AZP.

Grzegorz Skomorowski 
Prezes Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej
powrót