Aktualności

Zawiadomienie

W dniu 12 czerwca 2022 r. (niedziela) w siedzibie Aeroklubu przy ul. Przemysłowej 48, w pierwszym terminie o godzinie 11:00 lub w drugim terminie o godz. 11:15. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej.


Proponowany porządek dzienny nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków AZP:

1. Otwarcie zgromadzenia przez Prezesa Zarządu AZP Grzegorza Skomorowskiego.
2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza/protokolanta zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku dziennego zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Zarządu AZP za rok 2021 w tym sprawozdania finansowego AZP za rok 2021.
6. Przedstawienie Zgromadzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej AZP za rok 2021.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Głosowanie uchwały nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Zarządu AZP oraz sprawozdania finansowego za rok 2021.
9. Przedstawienie Zgromadzeniu proponowanych zmian do Statutu AZP.
10. Dyskusja nad zmianami do Statutu AZP
11. Głosowanie uchwały zatwierdzającej zmiany w Statucie AZP.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zapraszam

Prezes Zarządu AZP
Grzegorz Skomorowski

www.azp.com.pl
powrót